Onderzoekseenheid

Economies, Comparisons, Connections

Acroniem
ECC
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Socio-economic history
Trefwoorden
Afrika Azië Centraal-Europa Oost-Europa Nabije Oosten Noord-Europa Zuid-Amerika Zuid-Europa West-Europa Geschiedenis Comparatief
Omschrijving
De onderzoeksgroep Economies, Comparisons, Connections (ECC) brengt historici en sociale wetenschappers samen die de interactie bestuderen van historische processen op verschillende geografische, sociale, politieke, ecologische en economische schalen. De focus op Economies, Comparisons and Connections wordt toegepast op een verscheidenheid aan onderzoeksthema's: casestudies en regionale studies van zowel rurale als stedelijke geschiedenis; bredere maatschappelijke verschuivingen met transregionale vertakkingen; en verschillende verklaringsmodellen voor economische en sociale verandering op wereldschaal en op de lange termijn. We besteden aandacht aan verschillende analyse-eenheden (huishoudens, regio's, economieën, samenlevingen, staten, landschappen, netwerken etc.), aan bottom-up regionaal onderzoek (inclusief antropologische methoden en veldwerk) en aan methoden om processen op grotere en mondiale schaal te onderzoeken (vergelijkende analyse, systeemanalyse, netwerkanalyse). We vatten het begrip 'economie' breed op, zodat het ook economieën van status of affectie, sociale machtsverhoudingen en politieke economie omvat. ECC bevraagt de grenzen en schalen van ruimte en plaats en richt zich op de co-constructie van het lokale, regionale en mondiale, met speciale aandacht voor (lokale) agency in regionale, regio-overschrijdende en mondiale processen. ECC fuseert de voormalige onderzoeksgroepen CCC - Communities Comparisons Connections en EED - Economy Ecology Demography. We zijn ingebed in het departement Geschiedenis van de Universiteit Gent en bouwen interdisciplinaire samenwerking uit met sociale wetenschappers zoals geografen, economen, sociale en politieke wetenschappers, juristen en filosofen. ECC herbergt onderzoek met een breed spectrum aan thematische, temporele en regionale aandachtsgebieden gaande van Europa, via Azië en Afrika, tot Latijns-Amerika. We bevorderen grensoverschrijdende, interregionale en inter- en transdisciplinaire samenwerking, waarbij we de traditionele classificaties van periode en geografie overstijgen. Tijdens onze maandelijkse bijeenkomsten bespreken we onze lopende zaken en nieuw werk van onze collega's, evenals nieuwe ontwikkelingen in het veld. Het ECC is de thuisbasis van het internationale netwerk CORN - Comparative Rural History Network. Sinds 2013 is onze groep actief lid van het Ghent Centre for Global Studies. In 2016 was het ECC gastheer van de World History Association Conference.