Onderzoekseenheid

Laboratorium voor Toxicologie

Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Analytical toxicology
    • Clinical toxicology
    • Forensic toxicology
Omschrijving
"Het onderzoek van het laboratorium voor Toxicologie kan wordenonderverdeeld in twee disciplines:-A lijn focus op de bio-analytische bepaling van drugs en drugsmisbruik, evenals vitaminen in een brede verzameling van matrices (uitbloed, urine of haarplantmateriaal voor vitaminen), met bijzonderenadruk op alternatieve bemonsteringsstrategie, eerst het onderzoekdergelijke als gedroogd bloedmonsters. Speciale aandacht gaat hier naarde ontwikkeling van nieuwe methoden en concepten. Om een beter zichtophet onderzoek uitgevoerd in dit domein door het laboratorium.-Een tweede onderzoekslijn is gerelateerd aan G eiwit-gekoppeldereceptoren (GPCRs) biologie, deelname aan onderzoek eerder uitgevoerd inhet laboratorium van het G-eiwit expressie en signaaltransductie(L-GEST) met meer recent onderzoek in het laboratorium voor Toxicologie.Dit impliceert onderzoek in de moleculaire mechanismen die controle GPCRsignalering, evenals de beschrijving, op een moleculair niveau, van hetverband tussen de ligand bindend en signalering van werkzaamheid inspecifieke studierichtingen. Bovendien, we analyseren en proberen tedefiniëren van de rol van eiwit-eiwitinteractie. Deze laatste omvat ookde ontwikkeling van nieuwe bioassays om te bepalen van de biologischeactiviteit van een diversiteit aan stoffen in biologische matrices. Omeen beter zicht op het onderzoek uitgevoerd in dit domein door hetlaboratorium.Gebruikte technieken zijn analytische technieken (GC-MS, LC-MS/MS,LC-FLUO, LC-papa en immunologische methoden (voor screening)), alsmedemicroscopie, cel biologische en moleculaire biologische technieken."