Onderzoekseenheid

Associatie van Gent voor de studie van partijen en vertegenwoordiging

Acroniem
GASPAR
Duurtijd
01-09-2014 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Voting behaviour
    • Democratic innovations
    • Party politics
    • Political representation, executive and legislative politics
Omschrijving
"Politieke partijen zijn belangrijke spelers in de politiek. Onderzoekvan GASPAR is gericht op zowel de partij ideologie en de organisatie vande partij. Met betrekking tot de voormalige, richten we ons op inhoud engevolgen van partij ideologieën, evenals op de veranderingen inideologieën. Wat dit laatste betreft bestuderen we de organisatorischeveranderingen (met inbegrip van professionalisering, Europeanisering endemocratisering) en de rollen en de houding van de leden van de partij.In beide onderzoeksgebieden, worden partijen bestudeerd, zowel inzichzelf als in het institutionele kader waarin zij (met name overmultilevel governance opereren).Politieke vertegenwoordiging verwijst naar handelen in naam van mensendie letterlijk niet aanwezig zijn. Ten eerste, we kijkenvertegenwoordiging door politici. Rekening houdend met de rol vanpartijen in de werving en selectie van politieke personeel, analyserenwe hoe electorale processen en stemmen gedrag invloed op desamenstelling van de parlementen. Ten tweede, wij zijn geïnteresseerd invertegenwoordiging door politieke partijen. Meer in het bijzonder wordende ingang en de uitgang van de partijen en de verzadiging vanPartijsystemen bestudeerd. Ten derde, ook parlementair gedrag is eenkern onderzoeksthema: zowel de uitleg en de gevolgen van dit gedragworden onderzocht. Ten slotte, GASPAR heeft een lange traditie vanonderzoek op de vakbonden, en richt zich nu op de invloed van de oude ende nieuwe belangengroepen op partijen. Alle processen van vertegenwoordiging worden bestudeerd, zowel als zodanig, en met een speciale focus op ondervertegenwoordigde sociale groepen (vrouwen,etnische minderheden, werkende klasse, enz.)."